Lütfen web tarayıcınızın Javascript desteğini aktif ediniz!

Sosyal Güvenlik ve Emeklilik Eğitimi İçeriği

Sosyal Güvenlik ve Emeklilik Uzmanlığı Eğitim Programı içeriği aşağıdaki gibidir. Eğitim Toplamda 72 saat sürmektedir.
Sosyal Güvenlik ve Emeklilik Eğitimi İçeriği

SOSYAL GÜVENLİĞİN GENEL ESASLARI
Sgk Açısından İşyerleri İşlemleri İşyerinin Bildirimi
İşyeri Bildirgesinin Kuruma Gönderilme Şekli
İşyerinin Re’sen Tescili
İşyeri Sicil Numarası
Alt İşveren Ve Sigortalıyı Geçici Olarak Devir Alanın Yükümlülüğü
Sigorta Şifre İşlemleri
İşçilerin Sigortalılık Niteliği
İşçilerin Bildirilmesi Ve Tescil İşlemleri
İşçilerin Sigortalılıklarının Yer Aldığı Grup
4/1-A) Grubunda Tam Sigortalı Kabul Edilenler (Ssk’lılar)
(4/1-A) Grubunda Bazı  Sigorta Kollarına Tabi Olanlar
Sigortalı Sayılmayanlar

İŞVERENLİK KAVRAMI
İşveren
Alt İşveren
İşveren Vekili
Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi Uygulamaları
Genel Olarak Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi
Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinin Kurulması
Alt İşverinin İşyerini Bildirmesi İşlemleri
Sgk’ya Bildirim
Alt İşverenlik Sözleşmesi Ve Muvazaa

GENEL OLARAK İŞ SÖZLEŞMELERİ
Geçici İş İlişkisi
İş Sözleşmesinin Tanımı Ve Şekil
Tanım Ve Şekil
Türü Ve Çalışma Biçimlerini Belirleme Serbestisi
Sürekli Ve Süreksiz İşlerdeki İş Sözleşmeleri
Belirli Ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi
Belirli Ve Belirsiz İş Sözleşmesinin Tanımı Ve Özelikleri
Belirli Ve Belirsiz İş Sözleşmesi Örnekleri
Belirli Süreli İş Sözleşmesi Örneği
Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Örneği
Belirli Ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Ayırımının Sınırları
Kısmî Süreli Ve Tam Süreli İş Sözleşmesi
Çağrı Üzerine Çalışma
Deneme Süreli İş Sözleşmesi
Takım Sözleşmesi İle Oluşturulan İş Sözleşmeleri
Evde Hizmet Sözleşmesi
Süreli Fesih
Feshin Geçerli Sebebe Dayandırılması
Sözleşmenin Feshinde Usul
Fesih Bildirimine İtiraz Ve Usulü
Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin Sonuçları
Çalışma Koşullarında Değişiklik Ve İş Sözleşmesinin Feshi
Yeni İşverenin Sorumluluğu
İşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı
İşverenin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı
Derhal Fesih Hakkını Kullanma Süresi
Yeni İş Arama İzni
Çalışma Belgesi
Toplu İşçi Çıkarma

ÜCRET HESAP PUSULASI
Yasal Dayanak Ve Açıklaması
Ücret Hesap Pusulası Örneği
Ücret Kesme Cezası
Genel Olarak İşçiye Ücret Kesme Cezası
İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen  Paraların Nerelere Ve Ne Kadar Verileceği Hakkında Karar Vermeye Yetkili Kurul
Asgari Ücret
Yarım Ücret
Yüzdelerin Ödenmesi
Genel Olarak Yüzdelerin Toplanması, Ödenmesi Ve Dağıtılması
Yüzdelerin Belgelenmesi
Ücretten İndirim Yapılamayacak Haller
Ücretlerin Banka Aracılığıyla Ödenmesi Zorunluluğu
Asgari Geçim İndirimi

PERSONELİN SİGORTALILIK BAŞLANGIÇLARI VE BİLDİRİM SÜRELERİ
İşçilerin Sigortalılık Başlangıçları
İşçilerin SGK’ya Bildirilmesi Gereken Süreler
Sigortalıların Bildirilmesi Şekli
Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin Sgk’ya Gönderilmesi
Sigortalıların Kendilerini Bildirmesi
Sigortalıların İşten Ayrılmalarını Bildirilmesi İşlemleri

SGK PRİMLER VE PRİM ORANLARI
Prim Alınması Zorunluluğu
Prim Oranları
Prime Esas Kazançlar
Sgk Primine Tabi Olan Ve Olmayan Ücret Ödemeleri Ve Prime Tabi Tutulacakları Dönem
Sgk Prime Esas Kazançların Belirlenmesinde Esas Alınacak Usul Ve Esaslar
Ücret Ve Ücret Niteliğindeki Kazançların Prime Tabi Tutulmasına İlişkin Genel Esaslar
Hizmet Akdinin Feshinin Geçersizliği Halinde Yapılacak Ödemeler
Sigortalıların İdari Yargı Kararlarına İstinaden Görevlerine İade Edilmesi Üzerine Yapılacak İşlem
Prime Esas Kazancın Üst Sınırını Aşan Ücret Dışındaki Ödemeler
İstisna Olarak Sayılmayan Diğer Ödemeler

SGK PRİMİNE KISMEN TUTULACAK KAZANÇLAR
Prime Tabi Tutulmayacak Ücretler
Prime Esas Kazanç Sınırları
Prim Borçlarının Kdv İade Alacağından Mahsubu
Primlerin Ödenme Süreleri Ve Usulleri
Prim Ödeme Yükümlüleri
Primlerin Ödenme Süresi
Süresinde Ödenmeyen Primlere Uygulanacak
Gecikme Cezası Ve Gecikme Zammı
Primlerin Ödenmesinden İşverenle Birlikte
Sorumlu Tutulanlar
Prim Borçlarında Zamanaşımı
Ödeme Vadesi 30/9/2008 Veya Öncesinde Sona Eren Prim Alacakları Yönünden
Ödeme Vadesi 1/10/2008 Veya Sonrasında Sona Eren Prim Alacakları Yönünden
Mahkeme Kararına Ve Denetime İstinaden Düzenlenen Prim Belgelerinden Dolayı Tahakkuk Eden Primlerin Tahsilinde Dikkate Alınacak Zamanaşımı Süresi
Sigorta Primlerinin Gider Olarak Kaydedilmesi
Yersiz Ödenen Primlerin İadesi
Beş Puanlık Sgk Prim İndirimi Desteği
Engelli Sigortalı Çalıştırma Desteği
Genel Olarak Prim Belgeleri
Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin Düzenlenmesi
Düzenlenecek Olan Aylık Prim Ve Hizmet Belgesi Örneği
Sigortalılara İlişkin Bilgilerin Kayıt Edilmesi
Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinde Eksik Gün
Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinde İşten Çıkış

SİGORTA PRİMİ, İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ VE AYLIK SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMLERİNİN HESAPLANMASI
Aylık Prim Ve Hizmet Belgesine İlişkin Bilgiler
Belgeyi Düzenleyen Kişiye İlişkin Bilgiler
Eksik Gün Çalışmasının Hesaplanması
Aphb’de Hakedilen Ücretler İle Sigortalılara Ay İçinde Ödenen Prim
Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinin Kuruma Verilmesi
Aphb.Nin Kuruma Verilme Şekli Ve Süresi
Süresi Dışında Kuruma Verilecek Olan Aphb.Leri
Afet Durumunda Aphb.Lerinin Verilme Süresi
Prim Belgelerinin Mücbir Sebeplerle Gönderilememesi Ve Primlerin Süresi İçinde Ödenememesi
İstirahatli Sigortalıların Çalışmadıklarına Dair Sgk’ya Bildirimi

(4/1-B) KAPSAMINDA ZORUNLU SİGORTALI SAYILANLAR
Genel Olarak (4/1-B) Sigortalılığı
(4/1-B) Kapsamında Zorunlu Sigortalı Sayılanlar
(4/1-B)’Lilerin Sigortalılık Başlangıcı Ve  Sgk’ya Bildirilmesi İşlemleri 
Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Saptanması Ve Bildirimi
(4/1-B) Sigortalılarının İşe Giriş Bildirgesinin Verilmesi İşlemleri
(4/1-B) Sigortalılarının İşten Ayrılma İşlemleri
Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesinin Verilmesi
01.10.2008 Tarihinden Önce Bağ-Kur Kapsamında Sigortalı Sayılanlara İlişkin Özellik Arz Eden Hususlar
Prim İşlemleri

SGK UYGULAMASINDA İŞYERİ KAYIT VE BELGELERİ
İşyeri Kayıt Ve Belgelerine İlişkin Yasa Hükümleri
İşyeri Kayıt Ve Belgelerine İlişkin Usul Ve Esaslar
Sgk Uygulamasında İşyeri Kayıtlarının İbrazı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU UYGULAMASINDA İDARİ PARA CEZALARI
Sgk Uygulamalarında Sigortalıların  Bildirimine Bağlı Olarak İdari Para Cezaları
İşyerinin Yasal Sürede Ve Usulune Uygun  Olarak Bildirilmemesi
Aylık Prim Ve Hizmet Belgesine Bağlı Olarak  Uygulanan İdari Para Cezaları
İşyeri Kayıt Ve Belgelerine Bağlı Olarak Uygulanan İdari Para Cezaları
İşyeri Kayıt Ve Belgelerinin Geçersizliğine Bağlı Olarak Uygulanan İdari Para Cezaları
Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle Bankalara Uygulanan İdari Para Cezaları
Denetim Elemanlarının Görevlerini Yapmaya Engel Olanlara Uygulanan İdari Para Cezaları
Kamu İle Bankaların  Döner Bilgi Ve Belgeleri Vermemelerine Bağlı Olarak Uygulanan İpcI.
Sigortalıların İşten Ayrılmalarının Kuruma Bildirilmemesine Bağlı Olarak İpc Uygulaması
Gs Sigortalıların Bakmakla Yükümlü Oldukları Kişilere Ait Bilgi Girişlerinin  Yapılmamasına Bağlı İdari Para Cezası Uygulanması
Bildirge veya Belgenin Yasal Süresi Geçtikten Sonra İlgililerce Kendiliğinden 30 Gün İçinde
Verilmesine Bağlı Olarak İndirim
İdarî Para Cezalarının Peşin Ödenmesi Halinde İndirim

SGK İDARİ PARA CEZALARINDA ZAMANAŞIMI
Sgk’ya İtiraz Ve Dava Yolları
Dava Yolları
Temel Emeklilik Ölçütleri
Sigortalılık Süresi
Prim Ödeme Gün Sayısı

EMEKLİLİK KAPSAMINDA BULUNAN SİGORTALILAR İLE EMEKLİLİK STATÜLERİNİN BELİRLENMESİ
4/1-A (Ssk) Kapsamında Sigortalılık Statüsü Ve Emekliliğe Etkisi
Bir Veya Birden Fazla İşyerinde Çalışanların Gün Sayısının Tespiti
Bazı Sigorta Kollarına Tabi Olan Sigortalılar
Sigortalı Sayılmayanlar
2925. S. Kanuna Tabi Sigortalılık
Bağ-Kur (4/1-B) Kapsamında Olanların Sigortalılığı
5510 S.Kanun 4. Maddesinin 1. Fıkrasının (B) Bendinin (4) Numaralı Alt Bendine Tabi Olan Sigortalılar
Geçici 17. Madde Uygulaması
Emekli Sandığı (4/1-C) Kapsamında Sigortalı Olanlar
Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanmalarına İlişkin Düzenlemeler
Yabancı Uyrukluların Sigortalılığı
İsteğe Bağlı Sigortalılık Şartları Ve Sigortalı Sayılanlar
İsteğe Bağlı Sigortalılığın Başlangıcı Ve Sona Ermesi
İsteğe Bağlı Sigortalılığın Zorunlu Sigortalılıkla Çakışması
01.10.2008’den Önce İsteğe Bağlı Sigortalı Olanlar Hakkında Yapılan İşlemler
506 S.K. Mülga 85. M. Gereğince İsteğe Bağlı Sigortaya Devam Edenler 218
1479 S.K. Mülga 79. Ve 2926 S.K. Mülga 60. Maddeleri Gereğince İsteğe Bağlı Sigortaya Devam Edenler
Diğer İsteğe Bağlı Sigortalılar
İsteğe Bağlı Sigortalılık Sürelerinin Değerlendirilmesi

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMLERİNİN HESABI VE ÖDENMESİ
5434 Sayılı Kanuna Tabi İsteğe Bağlı İştirakçilik
5510 S.K. Tabi İlk Defa Çalışmaya Başlayıp Bu K. Göre Gelir/Aylık Bağlandıktan Sonra Yeniden Çalışmaya Başlayan Sigortalılar
506 S. Kanun İle Kanunun Geçici 2. M. Göre 4/1-A Kapsamında Aylık/Gelir Bağlandıktan Sonra Yeniden Çalışmaya Başlayanlar
1479 S. K. İle Kanunun Geçici 2. M. Göre Kanunun (4/1-B) Kapsamında Yaşlılık Aylığı Bağlandıktan Sonra Yeniden Çalışmaya Başlayanlar
5434 S. K. İle K. Geçici 2. Maddesine Göre Emekli Aylığı Alanlardan Kanunun 4. M. Kapsamında Yeniden Çalışmaya Başlayanlar
2926 S. K. İle Kanunun Geçici 2. Maddesine Göre Aylık Bağlananlardan Kanun Kapsamında Yeniden Çalışmaya Başlayanlar
2925 S. K. İle K. Geçici 2. M. Göre Aylık Bağlananlardan Kanun Kapsamında Yeniden Çalışmaya Başlayanlar
Harp Malulleri, Vazife Malulleri Ve Malullük Aylığı Alanlar
Fiili Hizmet Süresi Zammı
Fiili Hizmet Süresi Zammından Yararlandırılacak Sigortalılar
Fiili Hizmet Süresi Zammından Yararlandırılmada Esas Alınacak Hususlar
İşyeri Ve İşlerin Fiili Hizmet Süresi Zammı Kapsamında Olup Olmadığının Tespiti
(4/1-A) Kapsamındaki Çalışanların Prim Oranları Ve İşverenler Tarafından Bildirimi
(4/1-C) Kapsamındaki Çalışanların Kuruma Bildirimi Yapılacak Fiili Hizmet Süresi Zammının Tespiti

İTİBARİ HİZMET SÜRESİ
Kanunun 49. M.Ne Göre İtibari Hizmet Süresi
Kanunun Geçici Maddelerine Ve 3160 S. Kanunun 15. Maddesine Göre İtibari Hizmet Süresi Uygulaması
Ağır Engelli Çocuğu Olan Kadın Sigortalılar Kapsamdaki Sigortalılar
(4/1-A) Ve (4/1-B) Kapsamındaki Sigortalıların Başvurusu Ve Raporların Düzenlenmesi
(4/1-C) Kapsamındaki Sigortalıların Başvurusu Ve Raporların Düzenlenmesi
Raporların İncelenmesi
Toplam Hizmete Eklenecek Ve Emeklilik Yaşından Düşülecek Sürenin Tespiti
Ağır Engelli Çocuğun Kanuna Tabi Sigortalı Olması
İlave Hizmet Süresi Olarak Değerlendirilmeyecek Süreler
Kadın Sigortalının Hizmet Kayıtlarının Oluşturulması

2008 YILI EKİM AYI BAŞINDAN ÖNCE GEÇEN HİZMETLERİN ÇAKIŞMASI
2925 S. Kanun Hariç Diğer Kanunlara Tabi Geçen Hizmetlerin Çakışması
4.10.2000-1.10.2008 Tarihleri Arasında 1479 Ve 2926 S. Kanunlara Tabi Geçen Hizmetlerin Çakışması
1479 Sayılı Kanunun Ek Geçici 6. Maddesi
2925 S. Kanuna Tabi Hizmetlerin Diğer Kanunlara Göre Geçen Hizmetlerle Çakışması  
5434 S. Kanuna Tabi Hizmetlerin Diğer Kanunlara Göre Geçen Hizmetlerle Çakışması
1479 S. Kanuna Tabi Sigortalıların Kendilerine Ait Veya Ortak Oldukları İşyerlerinden Kendilerini Sigortalı Göstermesi

2008 YILI EKİM AYI BAŞINDAN SONRAKİ HİZMETLERİN ÇAKIŞMASI
2008 Yılı Ekim Ayı Başı İle 1/3/2011 Tarihleri Arasında Geçen Hizmetlerin Çakışması
2925 Sayılı Kanun İle Muhtarlıkta Geçen Sürelerin Çakışması
Kanunun 4. Maddesinin Birinci Fıkrasının (A) Ve (B) Bentlerine Tabi Olarak Aynı Anda Prim Ödenmiş Hizmetlerin Değerlendirilmesi
Kısmi Süreli Olarak 30 Günden Az Çalışılan Sürelerde Hizmetlerin Çakışması
Kanunun 5. Maddesi İle 4. Maddesinin Birinci Fıkrasının (A) Ve (B) Bentlerine Tabi Sigortalılık Statülerinin Çakışması
Taşıma İhaleli İşlerde Çalışanların Hizmetlerinin Çakışması
Hizmet Çakışmalarında Sosyal Güvenlik Destek Primi Uygulaması
Kanunun Ek 5. M. İle Ek 6. M. Kapsamındaki Hizmetlerin Çakışması
4/1-B Kapsamında Aylık Bağlanacaklardan Diğer Statülere Göre Sağlık Primi Bildirilmemiş Hizmeti Olanlar
Tarım Sigortalılarının Diğer Statülere Tabi Çalışmaları
Vazife Malulü Sigortalıların Hizmet Birleştirme İşlemleri

5510 S. KANUNUN 41. MADDESİNE GÖRE YAPILACAK BORÇLANMALAR
Borçlanma Yapacak Kimseler
Borçlanılacak Süreler
Borçlanma Müracaatının Yapılması, Borçlanma Tutarının Hesabı, Tebliği Ve Ödenmesi 

5510 S. K. 41. M. GÖRE BORÇLANILAN SÜRELERİN STATÜLERİNİN BELİRLENMESİ
5510 S. Kanunun 41. Maddesi Gereğince Yapılan Borçlanma Statülerinin Belirlenmesi  
Yurtdışında Çalışması Bulunanların Kanunun 41. Maddesine Göre Yapacakları Borçlanma Statülerinin Belirlenmesi
Borçlanılması Gereken Sigortalılık Statüsü Dışında Borçlanma Yapanlar

5510 S. K. 41. M. GÖRE BORÇLANILAN SÜRELERİN HİZMET OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
Borçlanılan Sürelerin Hizmet Olarak Değerlendirilmesi
Sigortalılığın Başlangıç Tarihinden Önceki Borçlandırılan Sürelerin Değerlendirilmesi    
Borç Tutarının Kısmi Ödenmesi Halinde Hizmetlerin Değerlendirilmesi
Ay İçinde 30 Günden Az Prim Ödenen Sigortalıların Doğum Borçlanmasında Dikkate Alınacak Sürelerinin Hesaplanması
1479 Sayılı Kanuna Göre Yapılan Borçlanmaların Değerlendirilmesi       

(4/1-A) KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARIN GEÇİCİ MADDELERE GÖRE BORÇLANMALARI

(4/1-C) KAPSAMINDA OLANLARIN BORÇLANMALARI

(4/1-B) KAPSAMINDA OLANLARIN VERGİ BORÇLANMASI AYNI VEYA FARKLI VERGİ DAİRELERİNDE GEÇEN VERGİ SÜRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

YURDIŞI BORÇLANMA UYGULAMALARI
Aylıkların Başlangıcı
Hak Sahiplerin Borçlanma Ve Aylık Bağlama İşlemleri
Farklı Sigortalılık Statüsünde Borçlandırılan Yurtdışı Süreleri
Borçlandırılan Yurtdışı Sürelerinin Farklı Statülerde Birleştirilerek Aylık Bağlanması
Kazanılmış Haklar  
Zorunlu Göç Nedeniyle Türk Vatandaşlığına Geçenlerin Borçlanma Ve Tahsis İşlemleri 
Yurdışı Borçlanmasına İlişkin Örnek Uygulamalar
Kısa Vadeli Sigorta Kolları İşlemleri

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI
Meslek Hastalığı
İş Kazası Ve Meslek Hastalığının Soruşturulması
İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Hallerinde Sağlanan Haklar Ve Yararlanma Şartları
Hastalık Sigortası   
Analık Sigortası
Kısa Vadeli Sigorta Kollarında Ortak Konular
Tarım İşçileri, Sgdp Tabi Olarak Çalışanlar, İş Kaybı Tazminatı Alanlar, İşsizlik Ödeneği Alanlar İle Topluluk Sigortasına Tabi Olanlar İçin Kvsk Uygulaması
Hekim Yetkileri
Genel Sağlık Sigortası Hak Sahipliği İşlemleri
Genel Sağlık Sigortası Hak Sahipliği Kapsamı
Genel Sağlık Sigortalısı Sayılmayanlar
Genel Sağlık Sigortalısının Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişi Sayılmayanlar..
Genel Sağlık Sigortası Hak Sahipliğinin Oluşturulması
İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Sigortasından Sürekli Gelir Bağlanması Uygulamaları
Sürekli İş Göremezlik Geliri

YAŞLILIK AYLIĞI ve DiĞER AYLIK UYGULAMALARI
Yaşlılık Sigortasından Sağlanan Yardımlar
Yararlanma Koşulları
Yaşlılık Aylığı Başvurusu
Yaşlılık Aylığının Başlangıcı
4/1-(B) Hizmetleri İle Aylık Bağlanması
Yaşlılık Aylığının Kesilmesi Ve Yeniden Bağlanması
Kıdem Tazminatı
Dul Ve Yetim Aylığı Uygulamaları
Ölüm Sigortasından Sağlanan Yardımlar
Yararlanma Şartları
Ölüm Aylığı Başvurusu
Hak Sahiplerine Paylaştırılması
Evlenme Ödeneği Verilmesi
Cenaze Ödeneği Verilmesi
Ölüm Aylığı Bağlama İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar
Malullük Aylığı Uygulamaları

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ UYGULAMASI
Sosyal Yardım Zammı Ve Telafi Edici Ödemeler
Avans Ödenmesi Ve Ek Ödemeler
Gelir Ve Aylıkların Peşin Sermaye Değerleri Ve Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu   719
Yersiz Ödemeler
Gelir Ve Aylıkların Ödenmesi, Düzeltilmesi Ve Artırılması
Tarım Sigortası
Emekli Sandığına Tabi Olarak Çalışması Bulunan
İştirakçiler Hakkında Yapılacak Emeklilik Uygulamaları
Emeklilik Aylığı
Emeklilik İkramiyesi
Kamu Görevlilerinin Maluliyet İşlemleri

ÖZÜRLÜ VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU
Genel Olarak Konuya İlişkin Yasa Maddesi
Özürlü Ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan  İşverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Komisyonu

FAZLA ÇALIŞMA UYGULAMASI
Tarihsel Gelişim Sürecinde Türkiye’de Fazla Çalışma 4857 Sayılı İş Kanununda Fazla Çalışma Düzenlemesi
Fazla Çalışma Ve Fazla Sürelerle Çalışma Kavramları
Zorunlu Nedenlerle Fazla Çalışma
Olağanüstü Hallerde Fazla Çalışma
Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günlerinde Çalışma
Saklı Haklar

SGK AÇISINDAN TATİL UYGULAMALARI
Hafta Tatili Ücreti
Genel Tatil Ücreti
Geçici İş Göremezlik
Ücret Şekillerine Göre Tatil Ücreti
Tatil Ücretine Girmeyen Kısımlar
Yıllık Ücretli İzin Hakkı Ve İzin Süreleri
Yıllık Ücretli İzne Hak Kazanma Ve İzni Kullanma Dönemi
Yıllık İzin Bakımından Çalışılmış Gibi Sayılan Haller
Yıllık Ücretli İznin Uygulanması
Yıllık İzin Ücreti
Yıllık İzinde Çalışma Yasağı
Sözleşmenin Sona Ermesinde İzin Ücreti
İzinlere İlişkin Düzenlemeler
Yıllık İzinde Sigorta Primleri
Çalışma Süresi
Telafi Çalışması
Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneği
Çalışma Süresinden Sayılan Haller
Günlük Çalışmanın Başlama Ve Bitiş Saatleri
Ara Dinlenmesi
Gece Süresi Ve Gece Çalışmaları
Hazırlama, Tamamlama Ve Temizleme İşleri
Çalıştırma Yaşı Ve Çocukları Çalıştırma Yasağı
Yer Ve Su Altında Çalıştırma Yasağı
Gece Çalıştırma Yasağı
Analık Halinde Çalışma Ve Süt İzni

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönünden İşverenlerin Ve İşçilerin Yükümlülükleri
İşin Durdurulması Veya İşyerinin Kapatılması
İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu
İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri
İş Sağlığı Ve Güvenliği Açısından İşçilerin Hakları
İçki Veya Uyuşturucu Madde Kullanma Yasağı
Ağır Ve Tehlikeli İşler
Genel Olarak Maddede Yer Alan Düzenleme
Ağır Ve Tehlikeli İşlerde Raporlar
On Sekiz Yaşından Küçük İşçiler İçin Raporlar
Gebe Veya Çocuk Emziren Kadınlar
İş Ve İşçi Bulmaya Aracılık
Yetkili Makam Ve Memurlar
İşçi Ve İşverenin Sorumluluğu
Çocuk ve Gençlerin Çalıştırılma Usul ve Esasları
Kadın İşçilerin gece çalıştırılma esasları

TÜM YÖNLERİYLE KIDEM TAZMİNATI
4857 Sayılı İş Kanununa Tabi İşçi Olmak
İşçinin İşinin Aşağıdaki Hallerden Biri Nedeniyle Sona Ermiş Olması
İşçinin İşten Ayrılmadan Önce En Az 1 Yıl Çalışmış Olması
Kıdem Tazminatına Esas Olan Çalışma Süresinin Hesaplanması
Kıdem Tazminatı Miktarının Hesaplanması
Kıdem Tazminatına Uygulanacak Gecikme Faizi Ve Ödenmemesinin Yaptırımı
Gecikme Faizi
Kıdem Tazminatının Ödenmemesinin Yaptırımı
Kıdem Tazminatının Zamanaşımı
Kıdem Tazminatının Vergilendirilmesi
Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Hesaplanması İle Muhasebeleştirilmesi
Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Hesaplanması İle Muhasebeleştirilmesi
Bordro Örnekleri
Kıdem-İhbar Ve Kötüniyet Tazminatlarının Sgk Primleri Karşısındaki Durumu

İHBAR TAZMİNATI KAVRAMI
İhbar Tazminatına Hak Kazanma Şartları
Belirsiz Süreli İş Sözleşmesine İstinaden Çalışmanın Varlığı
İş Sözleşmesinin Süreklilik Niteliği Bulunan Bir İşe İstinaden Yapılmış Olması
İş Sözleşmesinin İhbar Önellerine (Bildirim Koşuluna) Uyulmadan Feshedilmiş Olması
İhbar Tazminatının Miktarı – Hesaplanması Ve Zamanaşımı
Miktarı Ve Hesaplanması
Zamanaşımı

KÖTÜNİYET TAZMİNATI
Genel Olarak Kötüniyet Tazminatı
Kötüniyet Tazminatının Yasal Dayanağı
Kötüniyet Tazminatına Hak Kazanmak İçin Gereken Şartlar
Kötü Niyet Tazminatından Yararlanılamayacak Haller
Kötü Niyet Tazminatının Hesaplanması
Kötü Niyet Tazminatı İhtilaflarına İlişkin Yargıtay
Kararları

İBRANAME DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
İbranamenin Tanımı Ve Düzenlenmesinde Dikkat  Edilecek Hususlar
İbranameye İlişkin Yargı Kararları
İş Kanunu Uygulamasında Denetimi
İdari Para Cezaları Dışındaki İhtilafların Mahkeme Yolu İle Çözümü 
İdari Para Cezaları Dışında Kalan İş Kanunu İhtilaflarında Görevli Mahkeme
Dava Açılacak Yetkili Mahkeme
İş Kanunu Uygulamasından Doğan İdari Para Cezalarına İtiraz Ve Dava Yolları
İdari Para Cezalarını Uygulayacak Birimler
İdari Para Cezalarının Tebliği
İdari Para Cezalarına İtiraz Ve Dava Yollarının  Usul Ve Esasları

BORDROLAMA UYGULAMALARI
Bordrolama konusunda genel bilgilendirme
Bordro nedir? Ücret pusulası nedir?
Bu evraklarda asgari bulunması gereken bilgiler nelerdir?
Bordroların imzalatılma zorunluluğu
Kayıtların yapılacağı yasal defterlerin ve belgelerin tasdiki, işlenmesi saklanması ve ibrazı hakkında bilgiler
Ücret ile ilgili kavramların açıklanması (Brüt ücret, Net ücret, Giydirilmiş ücret nedir?)
İşçilere uygulanan gelir vergisi tarifesi
Asgari ücret kavramı ve 16 yaşından küçükler-büyükler için asgari ücret tutarları, tavan ücret ve sigorta primlerinde hesaplamaya etkisi
İş hukuku önemli maddeler
Ücret ve ücret çeşitleri
Fazla çalışma
Fazla sürelerle çalışma
Resmi tatil, hafta sonu çalışmaları
Çalışılmış gibi sayılan süreler
Prime esas kazanç nedir?
Prime tabi olan kazanç unsurları nelerdir?
Prime kısmen tabi olan kazanç unsurları nelerdir ?
Prime tabi olmayan kazanç unsurları nelerdir ?
Şu anda prim kesintisi yapılan sigorta kolları ve sigorta prim oranları
Normal işçilerde brüt ücretten net ücrete ulaşımda yapılacak kesintiler
İşçiden yapılacak kesintiler
İşverenden yapılacak kesintiler
Emeklilerin çalışması halinde Brüt ücretten net ücrete ulaşımda yapılacak kesintiler
İşçiden yapılacak kesintiler
İşverenden yapılacak kesintiler
Asgari geçim indirimi ve hesaplama örnekleri
Mevcut mevzuata göre uygulanan teşvik çeşitleri
Ücret hesaplama örnekleri ve bunların yevmiye kayıtlarının yapılması
TDHP hakkında işçilik kayıtları ile ilgili bilgilendirme
Kıdem tazminatı hak kazanma koşulları ve hesaplamaları
Bordro paket program ile uygulama
Şirket tanımlama
Sigorta dosya tanımlaması
Parametre tanımlamaları
İşçi işe giriş bildirgesi
Puantaj işlemleri
Bordroların alınması
Aylık bildirgenin düzenlenmesi
Normal çalışan
Emekli bildirgesi
Teşvik çeşitlerine göre bildirgelerin hazırlanması
Tüm gerekli raporların bilgisayardan alınması

Copyright © 2016
Eğitim İçeriği Tüm Hakları 3Bilgi Eğitim Kurumları – İsa KARAKAŞ’a aittir. Hiçbir suretle kopyalanamaz. Kaynak gösterilse dahi hiçbiri özel izin alınmadan kullanılamaz.
Tel: 0312 232 11 12 – 0850 303 88 68
Adres: Necatibey Cad. No:15 Kat:2-3Kızılay ANKARA
Web: www.3bilgi.com
Mail: info@3bilgi.com

 

SON HABERLER